You are hereStatut

Statut


STATUT

DE FUNCTIONARE AL CENTRULUI DE CERCETARE ÎN

CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

DIN CADRUL

UNIVERSITATII “POLITEHNICA” DIN TIMISOARA (CCCTI-UPT)

 

Cap.1. Denumire, participanti, structura, forma juridica, reprezentare, durata de activitate, sediu

Art.1.1. Centrul de Cercetare în Calculatoare si Tehnologia Informatiei din cadrul Universitatii “Politehnica” din Timisoara (numit, în continuare, CCCTI-UPT) este o unitate de cercetare integrata organic în structura Departamentului de Calculatoare din cadrul  Universitatii “Politehnica” din Timisoara (UPT).

CCCTI-UPT este constituit în vederea realizarii programelor de dezvoltare a cercetarii stiintifice si resurselor umane promovate pe plan national si european. Activitatea CCCTI-UPT se încadreaza în preocuparile de cercetare ale Departamentului  Calculatoare (Dept. C)  din cadrul UPT.

Art.1.2. CCCTI-UPTeste integrat în structura Departamentului Calculatoare al Universitatii “Politehnica” din Timisoara si are ca principal obiectiv strategic dezvoltarea, promovarea, integrarea si corelarea activitatii de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica în spatiul european al cercetarii, stabilind relatii de cercetare cu universitatile de profil si laboratoarele de cercetare aferente din Uniunea Europeana.

Art.1.3. CCCTI-UPT are o structura deschisa. În prezent, CCCTI-UPT este compus din cinci laboratoare de cercetare dupa cum urmeaza:

 • Arhitecturi ai Sisteme de Calcul Avansate;
 • Baze de Date si Inteligenta Artificiala;
 • Inginerie  Software;
 • Sisteme Timp-Real, Robotice si de Prelucrare Numerica  a Semnalelor;
 • Calcul Mobil, Retele de Senzori si Sisteme Încorporate.

Structura CCCTI-UPT este flexibila prin aceea ca poate include noi laboratoare de cercetare (Art 7.3) în colectivele care obtin rezultate recunoscute.

Art.1.4. CCCTI-UPT este o unitate autonoma din punct de vedere organizatoric si are ca suport material baza oferita de subcolectivele de cercetare. Aceasta structura functioneaza în cadrul Departamentului Calculatoare al UPT si se încadreaza în prevederile Cartei UPT si ale Regulamentului de cercetare stiintifica în cadrul UPT.

CCCTI-UPT are o structura dinamica si, pe masura dezvoltarii si atragerii de fonduri si are drept obiectiv dobândirea autonomiei financiare, cu respectarea reglementarilor legale în vigoare.

Art.1.5. Ca personalitate stiintifica, în relatiile cu colaboratorii externi CCCTI-UPT este reprezentat prin directorul CCCTI-UPT, directorul adjunct si prin coordonatorii laboratoarelor de cercetare. Reprezentarea juridica a CCCTI-UPT este asigurata de UPT, prin prersoana Rectorului acesteia.

Art.1.6. Sediul CCCTI-UPT este:

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

Facultatea de Automatica si Calculatoare

Departamentul Calculatoare

Bd. V. Pârvan nr. 2

300223 Timisoara

Tel: +40-256-403261

Fax: +40-256-403214

e-mail: vladimir.cretu@cs.upt.ro.

 

Cap.2. Scopul si necesitatea constituirii

Art.2.1. CCCTI-UPT este constituit în vederea asigurarii urmatoarelor scopuri:

a) Dezvoltarea eficienta a cercetarii stiintifice si dezvoltarii tehnologice în cadrul Dep. C ale UPT în domeniul Stiinte ingineresti - Calculatoare si Tehnologia Informatiei. Subdomeniile de cercetare la data constituirii sunt: Arhitectura Calculatoarelor, Sisteme Bioinspirate, Baze de Date, Inteligenta Artificiala, Inginerie Software, Sisteme Distribuite, Securitatea sistemelor de calcul, Sisteme Timp-Real, Robotica, Prelucrarea numerica a semnalelor, Calcul mobil, Retele de Senzori, Sisteme Incorporate.

b) Promovarea cercetarii stiintifice în plan teritorial, cu colaborari pe plan national si international;

c) Dezvoltarea resurselor umane prin sprijinirea:

 - programelor Master si postuniversitare ale Dep. C sustinute de CCCTI-UPT în domeniul „Calculatoare si Tehnologia Informatiei”

 - programelor de pregatire prin doctorat în domeniul “Calculatoare si tehnologia informatiei”.

d) Oferirea de suport stiintific si tehnic prin consultanta tehnica, programe de pregatire, granturi si contracte de cercetare, unor firme românesti din sfera industriei si a energeticii în vederea cresterii tehnicitatii si competitivitatii produselor realizate;

e) Sprijinul în formarea continua a specialistilor în subdomeniile de mai sus conform cerintelor pietei muncii.

Art.2.2. CCCTI-UPT s-a constituit ca rezultat al cerintelor actuale ale cercetarii în domeniile ingineriei calculatoarelor si tehnologiei informatiei cu aplicatii în toate sectoarele de activitate economico-sociala. CCCTI-UPT îsi propune sa contribuie prin membrii sai, la racordarea României la dezvoltarea stiintei si tehnicii în domeniile mentionate, cu deosebire la integrarea în spatiul european al cercetarii.

 

Cap.3. Obiectul de activitate

Art.3.1. CCCTI-UPT are urmatoarele obiecte de activitate principale:

a) Propunerea si derularea unor cercetari prin programe de cercetare stiintifica în directii actuale pe plan mondial din domeniul “ Calculatoare si Tehnologia Informatiei”;

b) Dezvoltarea bazei materiale de cercetare din cadrul Departamentului de Calculatoare al UPT, în vederea alinierii ei la standardele europene;

c) Sustinerea si oferirea de suport programelor de studii de licenta, master si doctorat desfasurate în cadrul domeniului Calculatoare si Tehnologia Informatiei;

d) Oferirea sprijinului în selectarea cursurilor din cadrul programelor de master, de doctorat  si a temelor tezelor de doctorat catre directiile de cercetare de vârf abordate în cadrul CCCTI-UPT;

e) Organizarea de manifestari stiintifice locale, nationale si internationale;

f) Oferirea sprijinului participarii membrilor CCCTI-UPT la manifestari stiintifice de prestigiu organizate în tara si peste hotare;

g) Colaborarea stiintifica cu parteneri români si straini în vederea efectuarii unor cercetari comune;

h) Colaborarea cu conducerile Dep. C si UPT în toate actiunile stiintifice organizate.

Art.3.2. Activitatea CCCTI-UPT este orientata si în urmatoarele directii:

a) Participarea la activitati de cercetare la nivel local si national:

b) Participarea la programele de cercetare stiintifica sub egida Uniunii Europene:

c) Dezvoltarea unor programe de pregatire continua a specialitatilor;

d) Participarea la elaborarea de standarde si norme tehnice:

e) Desfasurarea unor activitati de consulting;

f) Alte activitati.

 

Cap.4. Organizare si functionare

Art.4.1. Conducerea operativa a CCCTI-UPT cade sub responsabilitatea directorului CCCTI-UPT si a Consiliului director. Consiliul director este alcatuit din directorul CCCTI-UPT, directorul adjunct, secretarul stiintific si din coordonatorii laboratoarelor de cercetare.

Art.4.2. Functia de director al CCCTI-UPT si director adjunct sunt ocupate automat de directorul de departament si respectiv de presedintele comisiei de cercetare stiintifica a departamentului. Functia de coordonator de laborator poate fi dobândita în acord cu prevederile de la cap.7.

Art.4.3. Organizarea si functionarea CCCTI-UPT sunt stipulate în Regulamentul de organizare si functionare a CCCTI-UPT.

 

Cap.5. Patrimoniul CCCTI-UPT

Art.5.1. Patrimoniul CCCTI-UPT se constituie din:

a) Echipamente, instalatii, software si material documentar obtinute din diferite fonduri si puse la dispozitie de catre laboratoarele de cercetare în acord cu conducerea Dep. C;

b) Alte bunuri materiale atrase si obtinute de laboratoarele de cercetare din cadrul CCCTI-UPT în urma efectuarii unor activitati de cercetare sau din eventuale donatii.

Art.5.2. Echipamentele si alte obiecte de patrimoniu dobândite de catre laboratoarele de cercetare ramân ca proprietate a acestora în acord cu regimul juridic al CCCTI-UPT, al Dep. C. Reglementarile legale în vigoare delimiteaza exact statutul acestor echipamente.

Art.5.3. Au acces liber si direct la utilizarea patrimoniului CCCTI-UPT membrii CCCTI-UPT si membri ai Dep. C, în masura în care acestia desfasoara activitati de cercetare în cadrul CCCTI-UPT sau participa la programele de pregatire la nivel master, doctorat si/sau post-universitara sustinute de CCCTI-UPT.

 

Cap.6. Finantarea în cadrul CCCTI-UPT

Art.6.1. Sursele principale de finantare în cadrul CCCTI-UPT sunt:

a) Fondurile atrase prin granturile de cercetare câstigate prin competitie;

b) Fonduri rezultate din lucrari de cercetare stiintifica si tehnica desfasurate pe baza de contracte cu terti.

Art.6.2. Alte surse de finantare în cadrul CCCTI-UPT pot fi:

a) Valorificarea materialelor documentare elaborate;

b) Taxe de participare la cursurile de formare continua si la manifestarile stiintifice  organizate de CCCTI-UPT;

c) Donatii si sponsorizari.

Art.6.3. Regimul fondurilor de finantare se supune legislatiei în vigoare, Cartei UPT si Regulamentului de cercetare stiintifica în cadrul UPT. Acest regim poate fi modificat numai  în conditii legale.

 

Cap.7. Organizare laboratoare, numire coordonatori de laboratoare, înfiintare noi laboratoare.

Art.7.1. Functiile de conducere conform cap.4 vor fi confirmate din patru în patru ani, odata cu alegerile la nivelul departamentului.

Art.7.2. Coordonatorii de laboratoare se numesc de catre Consiliul Departamentului  Calculatoare si Tehnologia Informatiei  în urma analizei unui dosar de activitate constând din:

 • Curriculum Vitae detaliat;
 • Specificarea domeniilor de competenta;
 • Opera Omnia si puctajul conform uzantelor în vigoare;
 • Rezultate care sa confirme experienta manageriala în domeniul cercetarii;
 • Prezentarea unei optiuni proprii privind programul Centrului.

Art.7.3.  Consiliul director poate aproba înfiintarea de noi laboratoare de cercetare în cadrul CCCTI-UPT în jurul colectivelor cu rezultate deosebite. Propunerile de noi laboratoare vor fi însotite de un raport de autoevaluare conform regelementarilor în vigoare.

 

Cap.8. Înscrierea de noi membri. Suspendarea activitatii membrilor CCCTI-UPT

Art.8.1. Poate deveni membru al CCCTI-UPT oricare persoana care dovedeste ca prin activitatea sa poate contribui la realizarea obiectivelor centrului.

Art.8.2.  Pentru înscriere, un candidat va prezenta un dosar de înscriere, compus din:

 • Curriculum Vitae detaliat;
 • Specificarea domeniilor de competenta în acord cu domeniile de cercetare  ale CCCTI-UPT;
 • Lista lucrarilor stiintifice pe ultimii 5 ani  (prealabil înscrierii);
 • O recomandare din partea unui coordonator de laborator de cercetare.

Pentru înscrierea studentilor masteranzi specificarea alineatelor 2 si 3 este optionala.

Art.8.3. Noii membri vor putea fi alesi în Consiliul director al CCCTI-UPT numai dupa participarea cu activitate de cercetare timp de cel putin 1 an. Sunt exceptati de la acest articol noii membri care dovedesc rezultate de cercetare de exceptie, care depasesc prin rezultate punctajul individual maxim al unui membru activ.

Art.8.4. Un membru nou înscris al Centrului dobândeste statutul de membru activ dupa 6 luni de activitate în cadrul Centrului.

Art.8.5. Schimbarea unui membru al Consiliului director poate fi efectuata în una din urmatoarele conditii:

 • Imposibilitatea exercitarii pe un interval de timp mai mare de 6 luni; face exceptie perioada în care persoana în cauza este plecata în strainatate pentru efectuarea unui stagiu de perfectionare în domeniu; în aceast caz, pentru functia respectiva se poate numi un înlocuitor delegat;
 • Plecarea din cadrul Centrului;
 • Abateri grave de la deontologia profesionala specifica cercetarii;
 • Ocuparea unor functii eligibile preferate de persoana aleasa.

Lista membrilor activi ai Centrului se actualizeaza în fiecare an calendaristic în perioada 01.01 – 15.02 la propunerea coordonatorilor laboratoarelor de cercetare.

 

 

Cap.9. Drepturi si îndatoriri fundamentale

Art.9.1. Fiecare membru activ al CCCTI-UPT are urmatoarele drepturi:

 • Sa participe la activitatile de cercetare în cadrul Centrului functie de specificul cercetarilor si cu acordul responsabilului temei de cercetare;
 • Sa fie ales în forul de conducere;
 • Sa foloseasca titulatura de membru activ al CCCTI-UPT;
 • Sa publice rezultatele de cercetare cu respectarea drepturilor de autor, fara lezarea intereselor colegilor de cercetare.

Art.9.2. Fiecare membru activ al CCCTI-UPT are urmatoarele îndatoriri:

 • Sa desfasoare activitatea stiintifica în acord cu codul de conduita profesionala;
 • In lucrarile publicate, referitoare la cercetari derulate în cadrul Centrului, sa mentioneza distinct apartenenta la CCCTI-UPT;
 • Sa anunte conducerea Centrului asupra oricarei modificari în propriul statut.

Art.9.3. Pierderea calitatii de membru activ al CCCTI-UPT are loc în urmatoarele conditii:

 • Imposibilitatea exercitarii pe un interval de timp mai mare de 6 luni; face exceptie perioada în care persoana în cauzÄa este plecata în strainatate pentru efectuarea unui stagiu de perfectionare în domeniu; în aceast caz, pentru functia respectiva se poate numi un înlocuitor delegat;
 • Plecarea din cadrul Centrului;
 • Abateri grave de la deontologia profesionala specifica cercetarii;
 • La cererea sustinuta în scris a minim 90 % din membrii activi ai laboratorului din care acesta face parte.

 

Cap.10. Activitati de cercetare stiintifica organizate. Rezultate de cercetare. Rapoarte de cercetare

Art.10.1. La finele fiecarui an de cercetare, responsabilii laboratoarelor de cercetare vor depune la Consiliul director un raport de cercetare din care sa rezulte:

 • Activitatile de cercetare întreprinse;
 • Lista lucrarilor publicate;
 • Situatia contractelor de cercetare derulate în cadrul laboratorului;
 • Situatia financiara a laboratorului.
 • Planul de activitate pe anul urmator.

Materialele centralizate vor fi cumulate de catre directorul CCCTI-UPT si avizate în sedinta Consiliului director.

Sinteza asupra rezultatelor cercetarii va fi prezentata tuturor membrilor CCCTI-UPT în cadrul sedintei anuale a CCCTI-UPT, organizate îin perioada 01.02 – 15.03 a fiecarui an.

Art.10.2. Pentru prezentarea rezultatelor de cercetare, Consiliul director va organiza semestrial sau ori de câte ori este actual seminarii stiintifice cu prezentarea unor lucrari stiintifice elaborate.

Art.10.3. CCCTI-UPT este deschis participarii membrilor sai în circuitul stiintific international.

 

Cap.11. Sprijin financiar

Art.11.1. Pâna la dobândirea autonomiei financiare a Centrului, fiecare cercetare este urmarita de directorul de proiect / program. La schimbarea statutului financiar al Centrului se vor revedea si prevederile din acest articol.

Art.11.2. Pentru a sprijini activitatile legate de derularea Centrului, fiecare cercetare derulata pe baza de contract va sprijini financiar, la nevoie, activitatile curente. Evidenta acestui sprijin va fi tinuta de directorul Centrului si va fi derulata de directorul de proiect.

Art.11.3. Prin hotarîrea Adunarii Generale a CCCTI-UPT, se poate constitui un fond al centrului de cercetare rezultat dintr-un procent stabilit din cota de regie. Scopul esential al acestui fond care este gestionat de catre Consiliul Director este acela de a regulariza cheltuielile curente, de a asigura demararea si/sau continuitatea functionari unor proiecte, investitii în echipamente, împrumuturi temporare, etc.

 

Cap.12. Vizibilitate

Art.12.1. În vederea cresterii vizibilitatii activitatii de cercetare precum si a competentelor de cercetare, dezvoltare si inovarea a CCCTI la nivel local, national si international, Consiliul Director va coordona crearea si mentinerea la zi al unui site al Centrului de Cercetare in limbile româna si engleza. Site-ul va contine informatii relevante referitoare la activitatea centrului respectiv a laboratoarelor sale de cercetare.

Art.12.2. Asigurarea vizibilitatii CCCTI precum si stabilirea pe aceasta baza de relatii de cooperare stiintifica la nivel local, national si international, este o îndatorire fundamentala a conducerii centrului si a fiecarui membru al acestuia.

 

Cap.13. Dispozitii finale si tranzitorii

Art.13.1. Prezentul statut poate fi modificat la propunerea Consiliului Director sau a cel putin doua treimi din membrii activi ai CCCTI-UPT.

Art.13.2. Largirea domeniilor de cercetare a CCCTI-UPT se va face pe baza unui Dosar de Fundamentare care urmeaza a fi discutat de catre Consiliul Director, pe baza unei analize prealabile din cadrul laboratorului respectiv. Decizia Consiliului Director va fi comunicata apoi tuturor membrilor CCCTI-UPT.

Art.13.3. Dupa fiecare legislatie de 4 ani se va analiza activitatea CCCTI-UPT si se vor putea face propuneri de îmbunatatire a acesteia.